Main page » 253

Lot No.: 253
3,000.00 EUR
0.00 EUR
Aquatorial Afrikanische
Staaten 1968

Banknoten Ausland
Aquatorial Afrikanische Staaten
10.000 Fr. o.D.
1968
Ser.B, P-7
min. Randeinriß li. Rand
Erhaltung: II-


Print lot data sheetMaintenance and extensions for web auctions: www.reidl.at  |  Technical support: www.einerfueralles.at